תקנון האתר

GR-COM הינו אתר אינטרנט, המשמש כחנות וירטואלית לממכר מצלמות אבטחה, מערכות אבטחה, רשתות תקשורת ומוצרים נלווים ושונים. כל שימוש באתר זה לרבות הזמנה, מהווה הסכמה גרידא לתקנון זה. מומלץ להתעדכן בתקנון זה שכן אינו חלוט ויכול שישתנו בו דברים מעת לעת

הכללים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר, אך כל המשתמע מתוכן האתר הינו לכל מאן דבעי באם זכר או נקבה. הזמנות באתר האינטרנט יתאפשרו רק לבגירים בעלי כשרות משפטית, היינו מעל גיל 18 ושאינם פסולי דין. כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. התקנון מחולק לסעיפים ובראשם כותרות שעניינן נוחות בלבד.

1. כללי

החנות משמשת  לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. השימוש מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

בכל מקרה של טעות כלשהי במחיר ו/או במפרט טכני במוצר המוצג באתר זה, וזאת רק במקרים בהם תתרחשנה טעויות חריגות וברורות על פניהן, המחיר הקובע יהיה זה שרשום במשרדי החברה. בכל מקרה מוטלת על החברה החובה לתקן את הטעות מיד עם גילוייה וכן לעדכן את הלקוחות באופן מידי ככל האפשר.

2. אחריות

א. אחריותנו אשר חלה לפי התנאים הקבועים היא לתקן או להחליף לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא תשלום, מוצר שנרכש באמצעות משווקים מורשים מטעם ג’י.אר קומיוניקיישן בלבד. אנו נתקן או נחליף כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר לפי שיקול דעתנו יימצא פגום, והפגם נגרם למרות שימוש ופעולה רגילים ונכונים, בהספקת זרם סדירה ובהתאם להוראות השימוש שהוצאו על ידי היצרן.

ב. אחריותנו, הינה כלפי הקונה הישיר, אשר רכש מאיתנו או ממשווק מורשה על ידנו, ששמו וכתובתו צוינו באתר. יחד עם זאת, ללקוח הקונה קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחר, אך יש ליידע את החברה בכתב טרם העברת האחריות.

ג. בהמשך לאמור לעיל , האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.

2. שבר שנגרם בשל רשלנות או זדון הצרכן, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של המחזיק במוצר, קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמל, טלפון לא תקין או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כוח עליון, תאונה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן.

3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידי החברה שלא בשל הפרת חובות החברה בהתאם לתקנות, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו או הוסרו. ההשחתה או השינוי מעידים על תיקון על ידי טכנאי שאיננו של החברה.

4. נזק, שהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על ידנו שלא עקב הפרת חיובי החברה, או חיבור לציוד שלא אושר על ידנו.

5. האחריות לא חלה על ציוד מתכלה, כגון: תוכנות וכו’ שנרכשו באופן בודד.

6. אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפעולתו או אי פעולתו של המוצר.

7. הפעלת הציוד, שלא בהתאם להוראות היצרן ו / או חברת חשמל ו / או בזק ו / או אי התאמת המוצר למתח חשמלי שאינו ברשת 220v.

ד. התיקונים יבוצעו במסגרת שעות העבודה המקובלות : 17:00 – 09:00 בימים א’ – ה’, למעט מועדי חג.

ה. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס וכן, אי התאמה של צבעי המוצרים או גווניהם לצבעם במציאות. במקרים בהם יתרחשו אי דיוקים או שגיאות דפוס חריגים וברורים על פניהם, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה והצרכן יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול. כמו כן, מידע באשר למוצר לא ישתנה לאחר השלמת רכישתו, אם השינוי משפיע על איכות המוצר שנרכש. ג’י.אר קומיוניקיישן ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ג’י.אר קומיוניקיישן בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן ג’י.אר קומיוניקיישן אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

ו. המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם באתר, מוצעים למשתמש כמות שהם בלא כל התחייבות. ג’י.אר קומיוניקיישן ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה. יחד עם זאת, החברה נוקטת בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הנו אמין וכי במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע, המידע יתוקן באופן מיידי.

כל המוצרים המפורסמים  הינם עד גמר המלאי או המבצע הייחודי למוצר זה או אחר , ג’י.אר קומיוניקיישן ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית  שמופיעים תחת מבצע או מלאי ואינם קיימים יותר או שהמבצע לגביהם הסתיים .

ז. בשום נסיבות לא תחול על ג’י.אר קומיוניקיישן ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לג’י.אר קומיוניקיישן או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. למעט, אם הנזק נגרם ברשלנות העסק. בכל מקרה בית העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצמצום נזקים אפשריים. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

ח. האחריות על כל מוצרי החנות חלה על היצרן/יבואן אלא אם צויין אחרת. חברת ג’י.אר קומיוניקיישן אינה נושאת צד באחריות על תיקון אשר בוצע או לא בוצע ומשמשת רק כמקשרת בין היצרן/יבואן לבין הלקוח.  במידה והתגלתה בעיה בין הלקוח ליצרן/יבואן, אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לתת מענה לצדדים אך ההחלטה הסופית שייכת למי משני הצדדים ואין לחברת ג’י.אר קומיוניקיישן שום אפשרות לפעול בניגוד להוראות היצרן/יבואן.

3. פרטיות

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של ג’י.אר קומיוניקיישן.  ג’י.אר קומיוניקיישן לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב. ג’י.אר קומיוניקיישן תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתב, רק אם אישרת באופן אקטיבי קבלת דואר זה, באמצעות סימון “וי” בדיסקליימר מתאים.

ג. ג’י.אר קומיוניקיישן מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ג’י.אר קומיוניקיישן ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

4. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

א. ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981. ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי. על פי חוק הגנת הצרכן מוצר חשמלי אשר הופעל/חובר למערכת החשמל לא ניתן להחזרה. פרטים נוספים ניתן לקרוא באתר משרד התמ”ת.

ב. ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר (למעט מוצרים מיוחדים – ראה להלן) או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בדואר/דוא”ל/פקס. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה ישנה זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה בערך המוצר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה- המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ג. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, בדמי החזרה או בדמי טיפול.

ד. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לג’י.אר קומיוניקיישן את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. אם המוצר לא נמצא במלאי, יוחזר אליך כספך באופן מלא.

ה. בהתאם לתיקון לחוק הגנת הצרכן, החברה תמסור לצרכן העתק מהודעת הביטול שנמסרה לחברת האשראי.

5. משלוח וזמן אספקה

המוצרים הנמכרים באתר נשלחים בד”כ עד 48 שעות (לאחר אישור העסקה במידה ונרכש באמצעות כרטיס אשראי) אלא אם יש בעיית מלאי עם המוצר המוזמן, בכל מקרה הלקוח יעודכן בכל עיכוב כלשהו במהירות האפשרית. בד”כ המוצרים נשלחים באמצעות שליח או דואר שליחים  לבית העסק ו/או בית הלקוח. חשבונית מס תתלווה אל המוצר או שתישלח בדואר בנפרד. אנו מתחייבים לזמן אספקה של עד 14 ימי עסקים מרגע אישור העסקה על ידי חברת האשראי, למעט הזמנות מיוחדות אשר זמן אספקת המוצר נקבע בהתאם לסוג המוצר המוזמן. במקרה של עיכוב במשלוח מעבר לזמן ההתחייבות כפי שמצוין בסעיף זה, החברה תנקוט בכל האמצעים בכדי לפתור את העיכוב וכן תאפשר ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול. עיכוב במשלוח יכול להיגרם גם בעקבות שינוי כתובת המשלוח, מיוזמת הלקוח, לאחר שהחבילה כבר יצאה. כל שינוי כתובת לאחר שהחבילה כבר יצאה מהמחסנים, יחויב בתשלום.

במידה והמוצר המוצע אזל בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, יוצע לצרכן מוצר חלופי. במידה והמוצר שיוצע אינו לשביעות רצון הלקוח תינתן ללקוח אפשרות לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

א. ביטול עסקה  עקב אי קבלת סחורה- היה והמוצר לא הגיע לרשות הלקוח תוך זמן האספקה אליו התחייבה החברה באחריות הלקוח ליידע את החברה (ג’י.אר קומיוניקיישן) טלפונית ואו באמצעות מייל [email protected] ולציין במפורש כי המוצר לא הגיע לידיו – ההודעה תינתן לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר יום אחרון למועד האספקה הנקוב בהזמנה .

אי הודעה על אי קבלת המוצר עד יום לאחר המועד האחרון בו אמור היה המוצר להגיע לידי הלקוח בכפוף לתנאי ההספקה עליהם חוייב ואליהם התחייבה החברה בהזמנה|חשבונית  – כמוה כאישור על קבלת המוצר והלקוח יחויב בתשלום מלא עבור המוצר \ים שהוזמנו ונשלחו אליו.

6. איסוף עצמי

ללקוח ניתנת האפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים ממשרדינו, זאת לאחר ביצוע הזמנה באתר או הזמנה טלפונית, לאחר ביצוע הזמנה תיידע ג’י.אר קומיוניקיישן את הלקוח מתי ניתן לאסוף את המוצר.

7. תנאי השימוש בתכנים ובמידע

א. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

ב. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

ג. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

ד. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

(לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, באמצעות דואר, פקס או טלפון)

ה. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.

ו. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה , המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

ח. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

8. זכויות יוצרים וקניין רוחני

א. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

ב. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

9. דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים ברחובות, תל אביב, חיפה ובאר שבע.